Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Онцлох

Тендерийн мэдээлэл
Видео

Чухал холбоосууд

ЗГХА “Худалдан Авах
Ажиллагааны Газар” www.e-tender.mn
Засгийн газрын худалдан
авах ажиллагаа www.e-procurement.mn
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шударга явагдаж байна гэж та бодож байна вэ?

Үр дүн