Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Шилэн данс

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны төсвийн хуваарь

Д/д Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл Хэмнэлт хэтрэлт Жилээр Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ Дүн Тайлбар 1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 61,450,800.0 0.0 1.1 УРСГАЛ

Цааш унших

Захиалагчийн 2015 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээ х

1.Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдэх ажил 2.Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдэх ажил 3.Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлын хөрөнгөөөр 2015 онд хийгдэж ажил

Цааш унших