Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба




Эхлэл » Шилэн данс » Тендер, худалдан авалт

Захиалагчийн 2015 онд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

1.Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдэх ажил

2.Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдэх ажил

3.Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлын хөрөнгөөөр 2015 онд хийгдэж ажил