Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Сумдын төлөвлөгөө » Аймаг » 2016 онд Байгаль орчныг хамгаа

2016 онд Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

Төсөвт өртөг: 514,000,000₮

Эх үүсвэр: Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал

Д/д Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил, хүч чадал, тоо хэмжээ  Төсөвт өртөг
/Сая төгрөг/ 
 2016 онд санхүүжих дүн
/Сая төгрөг/ 
Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам
  I.Ойн нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр:        
1 Ойжуулалтын арга хэмжээ, 200 га /Баян-уул сум 170 га, Баяндун сум 30 га/         139.0          139.0    НТШ
2 Мод үржүүлгийн газар байгуулах, 2 га /Халхгол сум/          20.0            20.0  БОАЖГазар ХА
3 Дорнод аймгийн ойн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах            5.0             5.0  БОАЖГазар ЗҮ
4 Чойбалсан хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх /Хэрлэн сум/            9.0             9.0  БОАЖГазар ШХА
5 Аймгийн төвд орчны бохирдлыг бууруулах, зүлэгжүүлэх зардал           10.0            10.0  БОАЖГазар ШХА
6 Модны үрийг ялгаж авах, боргоцой хатаалгын цехийг шинээр байгуулах /Баян-уул сум/          21.0            10.5  БОАЖГазар ХА
8 Чойбалсан хотын үдэлт, угталтын талбайн орчны ногоон байгууламж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Хэрлэн сум, 3-р баг/          30.0            30.0  БОАЖГазар ХА
9 Ногоон байгууламж шинээр байгуулах /Хэрлэн сум, 7-р баг/          38.0            38.0    ХА
10 Сумын төвд мод тарьж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх /Чулуунхороот сум/            9.0             9.0  БОАЖГазар ШХА
11 Цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийг шинэчлэх /Хэрлэн сум, 8-р баг/            9.0             9.0  БОАЖГазар ШХА
  II.Усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр:        
11 Булгийн эх, рашааны эх хамгаалах зардал /Матад, Халхгол, Хөлөнбуйр сум/          20.0            20.0  БОАЖГазар ХА
12 Хэрлэн голын усны хяналт мониорингийн 4 цооногийн барилга барих          40.0            40.0    ХА
13 Угтамын рашаан, булгийн усыг сэргээх, хамгаалах, орчны тохижилт /Баяндун сум/          15.0            15.0  БОАЖГазар ХА
14 Нарангийн рашаан, булгийн усыг сэргээх, хамгаалах, орчны тохижилт /Матад сум/          15.0            15.0  БОАЖГазар ХА
15 Булаг шанд хаших /булган сум, 2,3-р баг, Сэргэлэн сум Сөдийн амын булаг/          14.0            14.0  БОАЖГазар ХА
16 Булаг шанд, уст цэг, усан хангамж /Халхгол сум, 3-р баг/          20.0            20.0  БОАЖГазар ХА
17 Онон гол, Буйр нуурын эрэг дагуу хамгаалалтын бүс тогтоож, байгаль орчны хяналтын байр барих          30.0            30.0  БОАЖГазар ХА
  IY.Байгаль орчинд сөрөг нөөллийг бууруулах бусад ажлууд        
22 Байгальд ээлтэй хог тээврийн авто машин худалдан авах /"Чойбалсан хөгжил" ОНӨҮГазар/           70.0            70.0   НТШ
  НИЙТ         514.0          503.5