Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Сумдын төлөвлөгөө » Аймаг » Сумдын орон нутгийн хөгжлийн с

Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ

Төсөвт өртөг: 3,0 тэрбум₮

Эх үүсвэр: Орон нутгийн хөгжлийн сан

Сумдад орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд 3,1 тэрбум төгрөгийн  159 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна.Төлөвлөгөөнд тусгасан төсөл, арга хэмжээг тендер шалгаруулалтын журмаар авч үзвэл нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар 6, харьцуулалтын аргаар 42, олон нийтийн оролцооны аргаар 13, шууд худалдан авах 65, зөвлөх үйлчилгээний 4, үйлчилгээний 23 зохион байгуулахаар байна.

Д/Д Тухайн жилд худалдан авах бараа ажил үйлчилгээ нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг2 (сая.төг) Тухайн онд санхүүжих (сая.төг) Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам3
  2   4 6
Баян-Уул      
1 Малжуулах төсөл 4,5-р баг               10.0               10.0 ШХА
2 Сумын төвийн айл өрх, албан газар, гудамж талбайн хаягжуулалт               10.0               10.0 ШХА
3 Сумын төвийн спорт тоглоомын талбайг тохижуулах.               10.0               10.0 ШХА
4 Сумын төвийн халуун усны барилгыг дуусгаж ашиглалтанд оруулах             109.0             109.0 НТШ
5 Гамшгаас хамгаалах ,урьдчилан сэргийлэх,үр дагаварыг арилгах,үйл ажиллагааны зардал               11.7               11.7 Бусад
6 Сумын нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, цэвэрлэгээ, хог зайлуулалт хийх                 8.0                 8.0 Бусад
7 Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар,арчилгаа хийх                 9.1                 9.1 Бусад
8 Улсын баяр наадмын зардал               10.0               10.0 Бусад
   дүн             177.8             177.8  
Баяндун       
1 Сумын ерөнхий төлөвлөгөө  68.0 68.0 НТШ
2 Хогийн төвлөрсөн цэгийг тохижууулах /хашаажуулах/ 26.0 26.0 ХА
3 2015 оны үлдэгдэл бараа ажил үйлчилгээний зардал  54.6 54.6 Бусад
  дүн 148.6 148.6  
Баянтүмэн       
1 Ферм хороололд агаарын шугамыг засварлах 20.0 20.0 ХА
2 Сумын гамшгаас хамгаалах багаж,хэрэгсэл 10.0 10.0 ШХА
3 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд " Цагдаагийн автомашин" 10.0 10.0 ШХА
4 Сургуулийн дотуур байрны тохижолт 5.0 5.0 ШХА
5 Хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах 16 16 ОНО
6 Иргэний танхимын тохижолт 10.0 10.0 ШХА
7 Ахмад настан ,хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чөлөөт цаг өнгөрүүлэх , нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх техник хэрэгсэл 5.29 5.29 ШХА
8 Зураг төсөв 5 5 Бусад
9 "Баянтүмэн хөгжил" ОНӨААТҮГазар  20 20 Бусад
10 Баяр наадмын зардал 10 10 Бусад
  БҮГД НИЙТ 111.3 111.3  
Булган       
1 Ахуйн үйлчилгээний төвийн халаалт 38.0 38.0 ХА
2 Түймрээс урьдчилан сэргийлэх 10.0 10.0 ШХА
3 2-р багт иргэдэд үйлчлэх танхим байгуулах 20.0 20.0 ОНО
4 3-р багт иргэдэд үйлчлэх танхим байгуулах  20.0 20.0 ОНО
5 халуун усны өргөтгөлийн их засвар  7.0 7.0 ШХА
6 Хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах 20.0 20.0 ОНО
7 ЭМТ-ийн лабораторийн багаж хэрэгсэл  10.0 10.0 ШХА
8 Багш хөгжлийн төв байгуулах  20.0 20.0 ОНО
9 4-р багийн иргэдэд үйлчлэх төв байгуулах  4.0 4.0 ШХА
10 Жавхлант хороололд гудамжны гэрэлтүүлэг  26.0 26.0 ХА
11 сумын наадам  5.0 5.0 Бусад
12 Ногоон байгууламж бий болгох зүлэгжүүлэх  5.0 5.0 ШХА
13 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, гудамжны гэрлийн ашиглалт хамгаалалт  6.2 6.2 Бусад
  Дүн  191.2 191.2  
Гурванзагал      
1 Угталт,  үдэлтийн
талбайг тохижуулах
10.0 10.0 ШХА
2 Наадмын талбайг
 засварлах
20.0 20.0 ХА
3 Сургуулийн хичээлийн
байрны дээвэр засвар
13.0 13.0 ХА
4 Цэцэрлэгт хүрээлэн
 тохижуулах
14.8 14.8 ХА
5 Морь барианы
газар тохижуулах
6.0 6.0 ШХА
6 Малжуулах 12.0 12.0 ХА
7 Ногоон байгууламжид
хайс хашаа хийх
5.0 5.0 ШХА
8 Гудамж талбайд хогийн сав хийж тавих 2.0 2.0 ШХА
9 Зогон татах 9.0 9.0 ШХА
10 Гурванзагал хөгжил
 ОНӨҮГазарт санхүүжилт
олгох / гэрэл түлш халаалт /
4.0 4.0 Бусад
11 Жирэмсэн, амаржсан
эхчүүдийн амрах байрны
 тохижилт хийх
3.0 3.0 ШХА
12 Улсын баяр наадам 7.0 7.0 Бусад
13 Гүн өрмийн худаг гаргах 16.0 16.0 ХА
  Дүн 121.8 121.8  
Дашбалбар      
1 Жи-мобайлын сүлжээний цамхагийн 3 квт цахилгааны зардал  11.52 11.5 ХА
2 Байгаль орчныг хамгаалах зардал  4.6 4.6 ШХА
3 Малын үүлдэр угсааг сайжруулах 6.0 6.0 ШХА
4 Бохирын машин худалдан авах  50.0 50.0 НТШ
5 Улсын баяр наадам зохион байгуулах 5.0 5.0 Бусад
6 Сумын доторх нийтийн эзэмшлийн гэрэлтүүлгийн урсгал засвар, арчилгааг хийх, зохион байгуулах 15.0 15.0 Бусад
  дүн  92.1 92.1  
Матад      
1 Сургуулийн дотуур байрны гал тогооны тоног төхөөрөмж                 4.0                 4.0 ШХА
2 ОНХСангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, их засварын ажлын зураг төслийг боловсруулах                 8.7                 8.7 Бусад
3 хогны машины хэвийн үйл ажиллагааг хангах                 4.7                 4.7 ШХА
4 Сумын төвийн ундны усны зөөвөрлөлтийн машин               45.0               45.0 ХА
5 Багийн бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах гүн өрмийн худаг               45.0               45.0 ХА
6 Эмнэлэгийн тусламж  үйлчилгээг сайжруулах 13 13.0 ХА
7 Хүүхдийн цэцэрлэгийн тохижилт 10 10.0 ХА
8 Номын сангийн халаалт, хашаажуулалт 15 15.0 ХА
9 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн ажлын байрны халаалт 22.0 22.0 ХА
10 Малжуулах төсөл 26.0 26.0 ХА
11 2-р багийн угаалгын ванн 6.0 6.0 ОНО
12 Байгаль орчны сургалт 2.5 2.5 Бусад
13 Ахмад залуучууд оюутан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ТББ-г дэмжих  8.0 8.0 Бусад
14 Баяр наадам 5.0 5.0 Бусад
15 Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх 5 5.0 Бусад
  ДҮН             219.9             219.9  
Сэргэлэн         
1 Соёлын төвийн халаалтын тогоо 32.5 32.5 ХА
2 Гүний худаг гаргах /3 худаг/ 22.5 22.5 ХА
3 Дотуур байрны дээвэр засварлах 9.3 9.3 ШХА
4 Баг хөгжлийн төвд тохижилт хийх 8.0 8.0 ШХА
5 Олон нийтийн талбайд сүүдрэвч сандал шинээр хийх 8.0 8.0 ШХА
6 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн эд хогшлын засвар үйлчилгээ 7.6 7.6 ШХА
7 Эрүүл мэндийн төвд лабораторын тоног төхөөрөмж худалдан авах 7.1 7.1 ШХА
8 Баяр наадмын зардал 5.0 5.0 ШХА
9 Ахмадын өргөөг тохижуулах 5.0 5.0 ШХА
10 "Ирээдүй төсөл" цэцэрлэгийн хүүхдийн ажиллах, туршилтын талбай байгуулах 5.0 5.0 ШХА
11 Сайн худгийг шинээр гаргах 4.0 4.0 ШХА
12 Байгалийн үзэсгэлэнт газар "Сэнж хад"-ны орчныг тохижуулах 1.5 1.5 ШХА
13 Сургуулийн физикийн кабинет түшиглэсэн цахим хэрэглэгдэхүүн худалдан авах 1.2 1.2 ШХА
  Дүн 116.7 116.7  
Халхгол      
         
1 Ундны усан хангамжийг нэмэгдүүлэх /Ялалт багийн Тогоот орчим/               20.0               20.0 ХА
2 Ундны усан хангамжийг нэмэгдүүлэх /Ялалт багт/               20.0               20.0 ХА
3 Ундны усан хангамжийг нэмэгдүүлэх /Ташгай баг Атар 2/               40.0               40.0 ХА
4 Байгаль орчныг хамгаалах /Түймэрт явсан хүмүүсийн урамшуулал, ШТМ /               20.0               20.0 ОНО
5 Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах               35.0               35.0 Бусад
6 Ялалт багийн мэдээллийн дэд бүтцийг сайжруулах 16.0 16.0 ХА
7 Сумын төвийн хогийн цэгийг хашаажуулах               20.0               20.0 ОНО
8 Сумын төвийн нийтийн эзэмшлийн байгууламж, хог хаягдал, тохижилтыг сайжруулах               20.0               20.0 ОНО
9 Ташгай, Ялалт багийн соёл мэдээллийн төвийн тохижилт               10.0               10.0 ОНО
10 Зураг төсөв хийлгэх                 2.1                 2.1 ШХА
11 Иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор олон нийтийн цагдаа ажиллуулах                 6.0                 6.0 ОНО
12 Буйр нуурын эрэг орчмын хог хаягдлыг цэвэрлэх                 5.0                 5.0 ОНО
  дүн              214.1             214.1  
Хөлөнбуйр       
1 Улсын баяр наадмын
арга хэмжээ
                9.0                 9.0 Бусад
2 Униварсаль трактор /дунд оврын/               50.0               50.0 ХА
3 СТАНА маркын авто машин /2003 оноос хойш үйлдвэрлэсэн/               10.0               10.0 ШХА
4 Сургуулийн гадна хашаа               10.0               10.0 ШХА
5 Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар байгуулах               19.0               19.0 Бусад
6 Гамшгаас хамгаалах зардал                  3.0                 3.0 Бусад
7 Инженерийн хийцтэй худаг     /2 ширхэг/               28.0               28.0 ХА
  дүн              129.0             129.0  
Цагаан-Овоо         
1 Улсын баяр наадам 5.0 5.0 Бусад
2 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт 6.0 6.0 ШХА
3 Хоггүй цэвэр орчин хөтөлбөр 17.4 17.4 Бусад
4 Ковш трактор 75.0 75.0 НТШ
5 Байгууллагын гаднах гэрэлтүүлэг 30.1 30.1 ХА
6 Гудамжны гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх 27.0 27.0 ХА
  дүн  160.5 160.5  
Чойбалсан        
1 Сум Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэх               50.0               50.0 ХА
2 Гудамжны гэрэлтүүлгийн үлдэгдэл санхүүжилт               66.0               20.0 ХА
3 Сумын төвийн худагт ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах               35.0               35.0 ХА
4 Хөдөөгийн багуудад гүний худгийн цооног гаргах                 7.0                 7.0 ШХА
  дүн              158.0             112.0  
Чулуунхороот        
1 Тоног төхөөрөмж худалдан авах Соелын төв 15.0 15.0 ХА
2 Сургуулийн  барилгын дулааны шугамын засварын материал худалдан авах 8.0 8.0 ШХА
3 Гадна талбайн тохижилт Цэцэрлэг 10.0 10.0 ШХА
4 Эрүүл мэндийн төвийн түргэн тусламжийн автомашины урсгал засвар 4.0 4.0 ШХА
5 Эрүүл мэндийн төвийн гадна талбайн тохижилтийн материал худалдан авах 3.0 3.0 ШХА
6 Хогийн цэгийн тархалтыг багасгах, хуучин барилгын сууриудыг цэвэрлэх 10.0 10.0 ШХА
7 Баяр наадмын зардал 5.0 5.0 ШХА
8 Хилийн зорчигч, тээврийн үйлчилгээний шалган нэвтрүүлэх боомтын барилгын гадна засвар 10.0 10.0 ШХА
9 Наадмын талбай шинээр барих 70.2 70.2 ХА
10 Гоц халдварт өвчин, гамшгийн үед ашиглах зөөврийн сууц худалдан авах 6.5 6.5 ШХА
11 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тоног төхөөрөмж худалдан авах 8.5 8.5 ШХА
  ДҮН 150.2 150.2  
Хэрлэн         
1 Нîõîé, муур óñòãàëä 30.0 30.0 ХА
2 Ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí òàëáàé áàéãóóëàõ  50.0 50.0 Бусад
3 5 дугааð ñóðãóóëèéí êàìåðæóóëàëò  8.0 8.0 ШХА
4 Õàíóóë öîãöîëáîð ñóðãóóëèéí õàøààæóóëàëò  27.2 27.2 ХА
5 Îðîí ñóóöíû õîðîîëîëä ÿâàõ õîã òýýâðèéí òóñãàé çîðèóëàëòûí àâòîìàøèí  69.0 69.0 НТШ
6 ªâëèéí õ¿ëýìæ байгуулах  50.0 50.0 ХА
7 Гүний худаг /5 дугаар багт 2 ш/ 20.0 20.0 ХА
8 Хогийн цэгийн хашаа, хамгаалалтын шуудуу татахад  15.0 15.0 ХА
9 Найрамдал паркийн тохижилт  93.3 93.3 НТШ
10 Бунхан толгойн шинээр гэрэлтүүлэг, сайжруулсан замын засварын ажилд  44.0 44.0 ХА
11 Õýðëýíãèéí ãóäàìæ Засварын баазын баруун óðä öàìõàãò ãýðýëò¿¿ëýã òàâèõàä  6.0 6.0 ØÕÀ
12 Өрхийн эмнэлэгийн Эхо аппарат  9.0 9.0 ШХА
13 2 дугаар öýöýðëýãèéí êàìåðжуулалт  5.0 5.0 ШХА
14 Ìóçåéí ãýðýëò¿¿ëýã, òîõèæèëò  5.0 5.0 ШХА
15 6 äóãààð öýöýðëýãèéí õàÿãæóóëàëò  2.5 2.5 ШХА
16 Øàð äàâõàðûí äýýâðèéí çàñâàð  16.5 16.5 ХА
17 Ãàíäàíãèéí àð òàëààñ Çàíãèàòûí íàðèéí ãóäàìæààð 320 ìåòð ãàçàð 1.5 ìåòð ºðãºí  ÿâãàí õ¿íèé çàì òàâèõ /Бетон зам/ 20.0 20.0 ХА
18 Àõìàäûí ñóâèëàëûí áàéðíû äîòорх çàñâàð, òîõèæèëò õèéõ  25.0 25.0 ХА
19 14 дүгээр цэцэрлэгийн камержуулалт 5.0 5.0 ШХА
20 14 дүгээр цэцэрлэгийн ариун цэврийн өрөөний засварт  15.0 15.0 ХА
21 Íàðëàã ãóäàìæíû öàìõàãò ãýðýëò¿¿ëýã  6.0 6.0 ШХА
22 Îðîí ñóóöíû îðöíû õààëãûã êîäæóóëàõ, öîîæòîé áîëãîõ  10.0 10.0 ШХА
23 Ãýð õîðîîëîëûí òîãëîîìûí òàëáàé áàéãóóëàõ /Áàÿëàã, Áàÿííóóð/  10.0 10.0 ШХА
24 2 äóãààð ñóðãóóëèéí óðä òàëûí öåìåíòýí òàëáàé  5.5 5.5 ШХА
25 5 äóãààð öýöýðëýãèéí ãýðýëт¿¿ëýã  2.5 2.5 ШХА
26 4-í áàéøèíãèéí äóíä òîãëîîìûí òàëáàéã òîõèæóóëàõ  20.0 20.0 ХА
27 3. 4 ä¿ãýýð áàéðíû îðöíû õààëãà øèíý÷èëæ, êîäæóóëàõ  8.0 8.0 ШХА
28 1 ä¿ãýýð ñóðãóóëèéí ãàäíà òàëûí òîõèæèëò  10.0 10.0 ШХА
29 Òîãëîîìûí òàëáàé áàéãóóëàõ  15.0 15.0 ХА
30 ßãààí öýýíý ºðõèéí ýìíýëýãèéí ãàäíà òàëûí òîõèæèëò  6.5 6.5 ШХА
31 49 дүгээð áàéðíû òîãëîîìûí òàëáàéã çàñâàðëàõàä  2.5 2.5 ШХА
  дүн  611.5 611.5