Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Тендер » Тендерийн үр дүн » Тендер шалгаруулалтын явц

Тендер шалгаруулалтын явц

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЯВЦ
                 
Дорнод аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба      
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) Тендер зарласан огноо Тендер нээсэн огноо Тендерт оролцогчид Үнийн санал (мян.төг) Шалгарсан болон шалгараагүй оролцогч шалтгаан Тайлбар, тодруулга
1 2 3 7 8 4 6 5 9
1 "Төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах зардал”-аас санхүүжих “Аймгийн төвийн болон сумдын авто замыг хатуу хучилттай болгох зураг, төсөв боловсруулах /Хэрлэн, Баянтүмэн, Чойбалсан/” ажил      90,000.0 2014.02.05 2014.03.18 "ХЗТ-Автозам" ХХК      89,089.4  Шалгарсан  
"Дөрвөн зам" ХХК   Шалгараагүй, ерөнхий нөхцөл хангаагүй.
2 Сумын төвийн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн зураг хийх, зөвлөхийн үйлчилгээ /Баян-Уул сум/      45,000.0 2014.02.17 2014.03.07 "Инженер геодези" ХХК      44,771.1  Шалгарсан  
3 Аймгийн өмчийн албанд авто машин     25,000.0  2014.02.21 2014.02.28 Иргэн М.Баяртогтох      25,000.0  Шалгарсан Харьцуулалт амжилтгүй болсон тул шууд гэрээ байгуулсан
4 Аймгийн ЗДТГ-ын хэрэгцээнд авто машин   160,000.0  2014.02.11 2014.04.18 "Таван богд" ХХК    160,000.0  Шалгарсан Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул шууд гэрээ байгуулсан
5 Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албанд авто машин     25,000.0  2014.02.24 2014.03.03 "Ням сүлд" ХХК      25,000.0  Шалгарсан Харьцуулалт амжилтгүй болсон тул шууд гэрээ байгуулсан
6 Аймгийн Гадаадын иргэн харъяатын албаны орон сууц худалдан авах     65,000.0  2014.02.25 2014.03.28       Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул шууд гэрээ байгуулах тухай уламжлахаар шийдвэрлэсэн
7 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд авто машин   120,000.0  2014.02.27 2014.04.01 "Моннис" ХХК    120,000.0  Шалгарсан  
8 Болзошгүй аюулаас сэргийлэх зорилгоор шаардлагатай техник хэрэгслийг шинэчилж, гал унтраах болон аврах тусгай зориулалтын автомашин худалдан авах /ОБХэлтэс/   260,000.0  2014.02.26 2014.03.31 "Дорнод худалдаа" ХК    253,000.0  Шалгарсан Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
"Гоёлтан" ХХК    260,000.0  Үнэ өндөр
"Дорнод газар" ХХК    259,000.0  Үнэ өндөр
"Файрстоп" ХХК    260,000.0  Шаардлагад нийцээгүй
"Батсээр" ХХК    260,000.0  Шаардлагад нийцээгүй
9 Хөдөлгөөнт эргүүлийн авто машин /Цагдаагийн газар/     75,000.0  2014.03.18 2014.05.21       Амжилтгүй болсон тул дахин зарласан
10 Дулааны шугамын 1-р магистралын төгсгөлийн 11 худгаас Худаг №1141 цэг хүртэл шугамыг Ф377 мм-ийн шугам хоолойн өргөтгөл /Хэрлэн, 7-р баг, 35-р байрнаас "Ийст палас" төв хүртэл/   275,000.0  2014.03.21 2014.04.21 "ДОЦ" ХХК    267,919.3  Шаардлагад нийцээгүй Шаардлага хангасан тендер ирээгүй тул дахин зарласан
"ИБЧ" ХХК    271,590.3  Шаардлагад нийцээгүй
"Дорнын тэнхлэг" ХХК    252,505.0  Шаардлагад нийцээгүй
"ДБЭХС" ТӨХК    265,000.0  Шаардлагад нийцээгүй
"Сүхжин" ХХК    273,840.5  Шаардлагад нийцээгүй
"Дорнод НАА" ХХК    264,424.7  Шаардлагад нийцээгүй
11 Чойбалсан хотын цэвэр усны төмөр шүүх байгууламжийн шүүлтүүрийн элсийг шинэчлэх, цэвэр усны төв шугамыг угаах /Дорнод НАА ХХК/     92,000.0  2014.03.21 2014.06.09 "Дорнод Нийтийн аж ахуй" ХХК      92,000.0  Шаардлагад нийцээгүй Тендер шаардлага хангаагуй тул дахин зарласан
12 Иргэд, олон нийтийн хөгжлийн төвийн барилга /Цагаан-овоо, 1-р баг/      43,300.0 2014.03.26 2014.04.09 "Талын сүлд" ХХК      43,300.0  Шалгарсан  
13 Цэцэрлэгийн барилгын дотор сантехникийн засвар /Хэрлэн, 8-р баг, 5-р цэцэрлэг/      30,000.0 2014.03.26 2014.04.09 "Сүхжин" ХХк      26,985.0  Шалгарсан Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
"Дорнын тэнхлэг" ХХК      29,283.5  Шаардлагад нийцээгүй
"Ханшонуу" ХХК      28,288.7  Шаардлагад нийцээгүй
"Дорнод нийтийн аж ахуй" ХХК      24,381.6  Шаардлагад нийцээгүй
14 Аймгийн өвсний нөөцийн агуулахын барилгын засвар /ҮХААГазар/     25,000.0  2014.03.26 2014.04.04 "Бүжнар" ХХК      22,004.7  Шалгарсан  
"ДОБЧ" ХХК      24,858.3  Үнэ өндөр  
"Дорнод хийц" ХХК      23,875.0  Үнэ өндөр  
"Талын сүлд" ХХК      24,979.0  Үнэ өндөр  
15 Хэрлэн сумаас Матад сум чиглэлийн Арцайдамын 2.5 км авто замын засвар /Матад/     75,000.0  2014.03.26 2014.04.10 "Авто агро" ХХК      75,000.0  Шалгарсан  
16 Эрээний нуруунд ойжуулалт хийх /Баян-уул, Баяндун сум/   173,750.0  2014.03.26 2014.04.28 "Бавж барс" ХХК 
"Өвөр эрээн" ХХК
   139,000.0  Багц-1 шалгарсан Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
"Эрх цагаан овоо" ХХК "Хөсөө" түншлэл      34,742.9  Багц-2 шалгарсан
17 Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуй, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах /бүх аймагт/    360,050.0 2014.03.27 2014.04.29 "Чандмань тал"ХХК    360,050.0  Шалгарсан Үнэлгээ хийгдэж байна
"Хишиг юниверс" ХХК    339,224.4  Шаардлагад нийцээгүй
18 Политехникийн коллежийн дотуур байрны засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/    228,000.0 2014.03.27 2014.04.30 "Комптрейд" ХХк    212,831.8  Шаардлагад нийцээгүй Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
"ИГ" ХХК    208,340.8  Шаардлагад нийцээгүй
"ДБСД" ХХК    226,455.6  Шаардлагад нийцээгүй
"Талын сүлд" ХХК    226,024.9  Шаардлагад нийцээгүй
"Дорнын пирамид" ХХК    205,200.0  Шалгарсан
19 Сумын төвийн шинэчлэл төсөл /Сумын төвийн айл өрх, албан байгууллагыг цэвэр, бохир ус, дулаанд холбох, цэвэрлэх байгууламж барих/ Дорнод  5,000,000.0 2014.03.31 2014.05.02 "Сүхжин" ХХК, "Чандмань тал" ХХК-ийн түншлэл  4,488,828.8    Үнэлгээ хийгдэж байна
"Монгол дайван" ХХК  5,000,000.0   
20 Соёлын төвийн барилгын засвар /Дорнод аймаг, Халхгол сум/    147,000.0 2014.04.01 2014.05.05 "Их говийн тэнгэр" ХХК    139,827.8  Шалгарсан Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
"Хөх тугт" ХХК    141,464.4  Үнэ өндөр
"Бүжнар" ХХК    133,999.0  Шаардлагад нийцээгүй
"ДОБЧ" ХХК    136,590.9  Шаардлагад нийцээгүй
21 Ялалт музейн барилгын засвар /Дорнод аймаг, Халхгол сум/      80,000.0 2014.04.01 2014.04.18 "ДОБЧ" ХХК      75,555.8  Үнэ өндөр  
"Суурин тал" ХХК      72,017.6  Шалгарсан
22 Нийтийн бие тамирын талбайн их засвар /Дорнод аймаг, Хэрлэн сум/    200,000.0 2014.04.01 2014.05.06       Нэг ч оролцогч санал ирүүлэгүй тул дахин зохион байгуулах
23 Нийтийн бие тамирын талбайн их засвар /Дорнод аймаг, Булган сум/      30,000.0 2014.04.01 2014.05.14 "Суурин тал" ХХК      26,000.0  Шаардлагад нийцээгүй  
"Дорнод хийц" ХХК      29,518.7  Үнэ өндөр
"МЗА" ХХК      29,300.0  Шалгарсан
24 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн төв корпусын барилгын дээвэр, сантехник, агааржуулалтын системийн засвар /Дорнод, Чойбалсан/    290,000.0 2014.04.01 2014.05.05 "Агаар салхивч" ХХК    263,888.0  Шаардлагад нийцээгүй Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
"Чандмань тал"ХХК    289,993.8  Шалгарсан
"Ханшонуу" ХХК    268,346.0  Шаардлагад нийцээгүй
25 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасгийн гадна шугам хоолойн их завсар /Дорнод, Чойбалсан/    140,000.0 2014.04.01 2014.05.08 "Дорнын оч" ХХК    128,816.2    Үнэлгээ хийгдэж байна
"ДБСД" ХХК    134,580.4   
"Дөшийн нуруу" ХХК    126,852.3   
"Чандмань тал" ХХК    139,999.3   
"ИГ" ХХК    128,628.4   
"ЦОДММ" ХХК    125,000.0   
"Дорны тэнхлэг" ХХК    135,450.0   
"Ханшонуу" ХХК    130,371.8   
26 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар /Дорнод, Дашбалбар/      40,000.0 2014.04.01 2014.04.15 "Элтрүүд" ХХК      36,625.5  Шалгарсан  
27 Дорнод аймгийн Эрээний нуруунд төвлөрүүлэн шилмүүст модоор ойжуулах ажил    125,100.0 2014.04.01 2014.05.06 "Нарс мод" ХХК    125,100.0  Шаардлагад нийцээгүй Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
"Голден хамер" ХХК    117,696.0  Шаардлагад нийцээгүй
"Эрдэс мөнгөн чулуу" ХХК    124,885.5  Шалгарсан
28 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Дорнод аймаг, Чойбалсан сум/    270,000.0 2014.04.01 2014.05.08 "ДОБЧ" ХХК    263,180.6    Үнэлгээ хийгдэж байна
"Сүхжин" ХХК    256,277.9   
"ЦОДММ" ХХК    258,300.0   
"ИГ" ХХК    249,890.4   
29 Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Гурванзагал/     20,000.0  2014.04.02 2014.04.23 "МЗА" ХХК      19,660.5  Шалгарсан Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
30 Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Сэргэлэн/     50,000.0  2014.04.02 2014.04.23 "МЗА" ХХК      49,189.6  Шаардлагад нийцээгүй Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
"Техникийн цогц шийдэл"      49,450.7  Шалгарсан Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
31 Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Баянтүмэн/     50,000.0  2014.04.02 2014.04.23 "Техникийн цогц шийдэл"      49,402.5  Шалгарсан Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
32 Ялалт хорооллын хойд эгнээнд цахилгаан дамжуулах кабель шугам татах /Хэрлэн, 10-р баг/     15,000.0  2014.04.02 2014.04.23 "Техникийн цогц шийдэл"      14,948.3  Шалгарсан Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
33 Хэрлэн сумаас Халхгол сум хүртэлх авто замыг тэмдэгжүүлэх     30,000.0  2014.04.02 2014.04.22 "Дорнод хийц" ХХК      26,959.1  Шаардлагад нийцээгүй  
"Талын хүлэг" ХХК      26,977.0  Шалгарсан
"Цахим хийц" ХХК      28,824.0  Шаардлагад нийцээгүй
34 5 дугаар цэцэрлэгийн их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/     75,500.0  2014.03.28 2014.04.28 "Дорнын ундаргат эрдэнэ" ХХК      69,553.5  Шаардлагад нийцээгүй Үнэлгээний хорооны шийдвэр гарсан
"Сүхжин" ХХК      69,320.8  Шаардлагад нийцээгүй
"Суурин тал" ХХК      74,728.6  Үнэ өндөр
"Их говийн тэнгэр" ХХК      72,085.7  Үнэ өндөр
"Талын сүлд" ХХК      70,690.8  Шалгарсан
35 5 дугаар сургуулийн их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/    334,500.0 2014.04.01 2014.05.07 "Зэс орд" ХХК    308,923.0  Шаардлагад нийцээгүй  
"Хөх их хайрхан" ХХК    331,991.5  Үнэ өндөр
"Чандмань тал" ХХК    334,481.2  Үнэ өндөр
"ЦОДММ" ХХК    297,705.0  Шалгарсан
"ИГ" ХХК    314,429.9  Үнэ өндөр
"Дорнын пирамид" ХХК    301,050.1  Үнэ өндөр
36 Цагдаагийн хэсгийн байр /Цагдаагийн газар/     78,200.0  2014.04.11 2014.04.23 "ДОЦ" ХХК      78,200.0  Шалгарсан