Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Тендер » Тендерийн үр дүн » Худалдан авах ажиллагааны явц

Худалдан авах ажиллагааны явц

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН
          Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам  
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг) Эрх шилжүүлсэн эсэх (ТЕЗ-ын нэр) Гэрээний дүн (мян.төг) Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Тайлбар, тодруулга
1 2 3 4 5 6 7 13
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР
Ажил
1 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Дорнод аймаг, Чойбалсан сум/            270,000.0 ЗГХЭГ     263,180.6 "ДОБЧ" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан.
2 Аймгийн төвийн цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн шинэчлэл /Дорнод, Хэрлэн сум/            515,000.0 БХБ-ын сайд    509,310.7  "МЗА" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
3 Сумын төвийн шинэчлэл төсөл /Сумын төвийн айл өрх, албан байгууллагыг цэвэр, бохир ус, дулаанд холбох, цэвэрлэх байгууламж барих/ Дорнод, Баян-Уул         5,000,000.0 БХБ-ын сайд 5000000 "Монгол дайван" ХХК НТШ 2 удаа нээлттэй тендер шалгаруулалт зохион байгуулсан. Шаардлага хангасан тендер ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулах тухай уламжилсан.
4 5 дугаар сургуулийн их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/            334,500.0 БШУ-ны сайд    297,705.0  "ЦОДММ" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
5 5 дугаар цэцэрлэгийн их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/             75,500.0 БШУ-ны сайд      70,690.8   "Талын сүлд" ХХК  ХА Гэрээ байгуулсан
6 Сургуулийн гадна шугам сүлжээний ажил /Дорнод, Хэрлэн, Хан-Уул цогцолбор сургууль/            250,000.0 БШУ-ны сайд     НТШ Зураг, төсөв хүлээгдэж байна. Тендер зарлаагүй
7 Спорт, эрүүл мэндийн чийрэгжүүлэлтийн төв /Дорнод, Хэрлэн сум, 9 дүгээр баг/            150,000.0 ССАЖ-ын сайд     НТШ Тендер зарласан 2014.09.04нд нээнэ
8 Соёлын төвийн барилгын засвар /Дорнод аймаг, Халхгол сум/            147,000.0 ССАЖ-ын сайд    139,827.8  "Их говийн тэнгэр" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
9 Ялалт музейн барилгын засвар /Дорнод аймаг, Халхгол сум/             80,000.0 ССАЖ-ын сайд      72,017.6  "Суурин тал" ХХК ХА Гэрээ байгуулсан
10 Нийтийн бие тамирын талбайн их засвар /Дорнод аймаг, Хэрлэн сум/            200,000.0 ССАЖ-ын сайд    177,501.0  "Бүжнар" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
11 Нийтийн бие тамирын талбайн их засвар /Дорнод аймаг, Булган сум/             30,000.0 ССАЖ-ын сайд       29,300.0 "МЗА" ХХК ХА Гэрээ байгуулсан
12 Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуй, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах /Дорнод/            360,050.0 ҮХАА-н сайд     360,050.0 "Чандмань тал" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
13 Дорнод аймгийн Эрээний нуруунд төвлөрүүлэн шилмүүст модоор ойжуулах ажил            125,100.0 БОНХ-ийн сайд    124,885.5  "Эрдэс мөнгөн чулуу" ХХК болон "Цахим хийц" ХХК-ний түншлэл НТШ Гэрээ байгуулсан
14 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн төв корпусын барилгын дээвэр, сантехник, агааржуулалтын системийн засвар /Дорнод, Чойбалсан/            290,000.0 ЭМ-ын сайд    289,993.8  "Чандмань тал" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
15 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасгийн гадна шугам хоолойн их завсар /Дорнод, Чойбалсан/            140,000.0 ЭМ-ын сайд    128,628.4  "ИГ" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
16 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар /Дорнод, Чойбалсан/            109,800.0 ЭМ-ын сайд      98,380.0  "ЦОДММ" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
17 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар /Дорнод, Дашбалбар/             40,000.0 ЭМ-ын сайд      36,625.5  "Элтрүүд" ХХК ХА Гэрээ байгуулсан
18 Политехникийн коллежийн дотуур байрны засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/            228,000.0 Хөдөлмөрийн сайд    205,200.0  "Дорнын пирамид" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
19 Буйр нуурын жуулчны бааз руу 4 км 15кВт-ын ЦДАШ татах /Дорнод/             80,000.0 Эрчим хүчний сайд       79,532.0 "ДБЭХС" ТӨХК ХА  
20 Сумдын төвлөрсөн дулаан хангамж /Дорнод, Дашбалбар/            150,000.0 Эрчим хүчний сайд     НТШ Тендер зохион байгуулахгүй
21 Сумдын төвлөрсөн дулаан хангамж /Дорнод, Чойбалсан/            150,000.0 Эрчим хүчний сайд     НТШ Тендер зохион байгуулахгүй
  Дүн         8,724,950.0     7,882,828.6      
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР
Бараа
1 Аймгийн ЗДТГ-ын хэрэгцээнд авто машин           160,000.0       160,000.0  "Таван богд" ХХК НТШ Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулсан
3 Аймгийн Гадаадын иргэн харъяатын албаны орон сууц худалдан авах            65,000.0         65,000.0  "Ган октаэдр" ХХК НТШ Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн
5 Хөдөлгөөнт эргүүлийн авто машин /Цагдаагийн газар/            75,000.0         73,500.0   "Монгол Хьюндай Автомотив" ХХК  НТШ  
13 Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж шинээр суурилуулах /Хэрлэн, 8-р баг/            20,000.0         20,000.0  "Цэвэр агаар сан" ХА Оролцогч санал ирүүлээгүй тул шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн
15 Хэрлэн сумаас Халхгол сум хүртэлх авто замыг тэмдэгжүүлэх            30,000.0            26,977.0  "Талын хүлэг" ХХК ХА  
  Дүн            350,000.0       318,500.0      
Ажил
19 Багийн ажлын албаны барилга /Хэрлэн, 10-р баг/           130,000.0        НТШ Зураг, төсөв хүлээгдэж байна
21 Иргэд, олон нийтийн хөгжлийн төвийн барилга /Цагаан-овоо, 1-р баг/            43,300.0         43,000.0  "Талын сүлд" ХХК ХА  
22 Аймгийн өвсний нөөцийн агуулахын барилгын засвар /ҮХААГазар/            25,000.0         22,004.7  "Бүжнар" ХХК ХА  
31 Аймгийн төвийн авто замын засвар, өргөтгөл           189,836.8         74,148.0  "Чандмань тал" ХХК НТШ 1.2-р багцад гүйцэтгэгч шалгарч, гэрээ байгуулсан
     81,000.0  "Авто агро" ХХК НТШ 3-р багц. Үнэлгээ хийгдэж байна
32 Авто замын болон явган замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрлэн дохио, хурд сааруулагч, тэмдэг, тэмдэглэгээ суурилуулах /Хэрлэн/            30,000.0        ХА Зураг, төсөв хүлээгдэж байна
  Дүн            418,136.8       220,152.8      
  БҮГД            768,136.8       440,305.5      
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР
Бараа
1 Малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх /Халхгол/               150,000.0          149,605.8  "Дорнод туг" ХХК болон "Дорнод худалдаа" ХК-ийн түншлэл НТШ 1-р багцыг нийлүүлж дууссан.
3 Болзошгүй аюулаас сэргийлэх зорилгоор шаардлагатай техник хэрэгслийг шинэчилж, гал унтраах болон аврах тусгай зориулалтын автомашин худалдан авах /ОБХэлтэс/               260,000.0          253,000.0  "Дорнод худалдаа" ХК НТШ  
7 Түрэгч ковш худалдан авах /Чулуунхороот/                  75,000.0            69,000.0  "Санхэрлэн" ХХК НТШ  
  Дүн            485,000.0       471,605.8      
Ажил
8 Чойбалсан хотод шинээр авто зам тавих /Хэрлэн, 4,10-р баг/        1,200,000.0     1,172,633.8  "Нэйшнл девелопер" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
9 Авто замын уулзваруудыг шинэчлэн өргөтгөх, шинээр авто зам тавих, нийтийн орон сууцны хорооллын авто зам, зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /Хэрлэн/        1,000,000.0       594,240.5   "Авто агро" ХХК болон "Чандмань тал түншлэл"  НТШ Багц 1, 2 гэрээ байгуулсан
     98,209.6   "ЗЗБ" ХХК  НТШ 3-р багц үнэлгээ хийгдэж байна
   158,731.1   "Эн Эн Ти Эй" ХХК  НТШ 4-р багц үнэлгээ хийгдэж байна
   136,008.3   "Авто агро" ХХК  НТШ 5-р багцад Шууд гэрээ байгуулсан
10 Чойбалсан хотын төвд ногоон байгууламж бүхий явган хүний болон дугуйн зам тавих /Хэрлэн/           300,000.0       244,327.6   "ЦОДММ" ХХК  НТШ  
11 Чойбалсан хотын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх           255,000.0       132,674.2  "МЗА" ХХК НТШ 2, 3-р багцад шалгарч, гэрээ байгуулсан
   112,300.0  "Гэрэл сэтгэмж" ОНӨҮГ НТШ 1, 4-р багцад шаардагад нийцсэн тендер ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан
     55,000.0  "Хайрт бүрд" ХХК НТШ 5-р багцад шаардагад нийцсэн тендер ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан
12 Ивээл хорооллын цахилгаан дамжуулах шугамын дэд станцын өргөтгөл /Хэрлэн, 6- баг/           200,000.0       190,000.0  "ДОРСҮХЭ" НТШ Шаардагад нийцсэн тендер ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан
13 Гэр хорооллын гудамжуудад ЦДАШ, дэд станц барих /Хэрлэн, 1-р баг, Мах комбинатын хойд талд/           115,000.0       114,399.6  "Техникийн цогц шийдэл" ХХК НТШ  
14 Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Гурванзагал/            20,000.0         19,660.5  "МЗА" ХХК ХА Гэрээ байгуулсан
15 Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Сэргэлэн/            50,000.0         49,450.7  "Техникийн цогц шийдэл" ХХК ХА Гэрээ байгуулсан
16 Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Баянтүмэн/            50,000.0         49,402.5  "Техникийн цогц шийдэл" ХХК ХА Гэрээ байгуулсан
17 Ялалт хорооллын хойд эгнээнд цахилгаан дамжуулах кабель шугам татах /Хэрлэн, 10-р баг/            15,000.0         14,948.3  "Техникийн цогц шийдэл" ХХК ХА Гэрээ байгуулсан
18 Ивээл хороололд цэвэр усны шугам татах /Хэрлэн, 6-р баг/            10,000.0         10,000.0  "Дорнод нийтийн аж ахуй" ХХК ШХА Хуулийн дагуу шууд худалдан авахаар захиалгчид уламжилсан
24 Дулааны шугамын 1-р магистралын төгсгөлийн 11 худгаас Худаг №1141 цэг хүртэл шугамыг Ф377 мм-ийн шугам хоолойн өргөтгөл /Хэрлэн, 7-р баг, 35-р байрнаас "Ийст палас" төв хүртэл/           275,000.0       257,743.3  "ИБЧ" ХХК НТШ  
25 Чойбалсан хотын цэвэр усны төмөр шүүх байгууламжийн шүүлтүүрийн элсийг шинэчлэх, цэвэр усны төв шугамыг угаах /Дорнод НАА ХХК/            92,000.0         91,780.0  "Дорнод нийтийн аж ахуй" ХХК НТШ Гэрээ байгуулсан
26 Хэрлэн сумаас Матад сум чиглэлийн Арцайдамын 2.5 км авто замын засвар /Матад/            75,000.0         75,000.0  "Авто агро" ХХК ХА Гэрээ байгуулсан
28 Сумын төвийн гудамж талбай, цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулах /Чойбалсан/            75,000.0         72,049.0  "Баянлуу" ХХК ХА  
31 Цэцэрлэгийн барилгын дотор сантехникийн засвар /Хэрлэн, 8-р баг, 5-р цэцэрлэг/            30,000.0         26,985.0  "Сүхжин" ХХК ХА Гэрээ байгуулсан
  Дүн         3,762,000.0     3,675,544.1      
Үйлчилгээ
36 "Төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах зардал”-аас санхүүжих “Аймгийн төвийн болон сумдын авто замыг хатуу хучилттай болгох зураг, төсөв боловсруулах /Хэрлэн, Баянтүмэн, Чойбалсан/” ажил             90,000.0         89,089.4 "ХЗТ-Автозам"
ЗҮ-2014/01
ЗҮ  
  Дүн             90,000.0         89,089.4      
  БҮГД         4,337,000.0         89,089.4      
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ ЗАРДЛААР
Бараа
1 Байгаль хамгаалагчдын ажлын хэрэгцээнд JPS, унаа, дуран авах            15,000.0  Байгаль орчны газар      14,500.0  "Дорнод туг" ХХК ХА Эрх шилжүүлсэн
  Дүн             15,000.0         14,500.0      
Ажил
2 Чойбалсан хотын "Найрамдал парк"-д цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах           250,000.0        224,239.2 "Талын сүлд" ХХК НТШ  
3 Эрээний нуруунд ойжуулалт хийх /Баян-уул, Баяндун сум/           173,750.0        173,742.9 Багц 1: "Бавж барс" ХХК
"Өвөр эрээн" ХХК
Багц 2: "Эрх цагаан овоо" ХХК "Хөсөө" түншлэл
НТШ  
4 Баяндун суманд шинээр мод үржүүлгийн газар байгуулах            17,500.0  Байгаль орчны газар       16,995.0 "Үлийн даваа" Нөхөрлөл ХА Эрх шилжүүлсэн
5 Хэрлэн сумын 3-р багт байгуулагдаж буй "Монгол дайчдын хөшөө"-ний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийн ажлыг үргэлжлүүлэх            70,500.0          35,000.0  "АСБЭ" ХХК  ХА  
      2-р багцад санал ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулах тухай уламжилсан
6 Улсын хилийн дагуу ой хээрийн түймрээс хамгаалах шороон зурвас татах /Баян-уул, Баяндун, Дашбалбар, Чулуунхороот/            46,000.0  Байгаль орчны газар       46,000.0 Хилийн цэргийн 0275-р анги ХА Эрх шилжүүлсэн
7 Булаг шандны эхийг хамгаалж, мод бут тарьж хашаажуулах            25,000.0  Байгаль орчны газар       24,573.0 "Чойхон уул" "ДББ" "Дорнын цэлмэг" ХА Эрх шилжүүлсэн
  Дүн            582,750.0       520,550.1      
Үйлчилгээ
9 Чойбалсан хотын хэмжээнд ногоон байгууламжийн өвчин, хортон шавжийн судалгаа, устгал хийх            10,000.0  Байгаль орчны газар         8,995.0 Гео экологийн хүрээлэн ЗҮ Эрх шилжүүлсэн
  Дүн             10,000.0           8,995.0      
  БҮГД            607,750.0