Дорнод аймгийн худалдан авах ажиллагааны алба
Эхлэл » Тендер » Тендерийн үр дүн » Худалдан авах ажиллагааны явцы

Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээ

ЗАХИАЛАГЧИЙН 2014 БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЯВЦЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН
2014.12.08                   Дорнод аймаг
  Төсөвт өртөг (мянган төгрөг)       Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа  
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Эрх шилжүүлсэн эсэх (ТЕЗ-ын нэр) Гэрээний дүн (мян.төг) Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо E-procurement сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо Тайлбар, тодруулга
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР
Ажил
1 X.2.2 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Дорнод аймаг, Чойбалсан сум/            270,000.0 ЗГХЭГ     263,180.6 "ДОБЧ" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.04.01 2014.04.02 2014.05.27 2014.08.11  
2 XV.1.52 Аймгийн төвийн цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн шинэчлэл /Дорнод, Хэрлэн сум/            515,000.0 БХБ-ын сайд    509,310.7  "МЗА" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.04.01 2014.04.02 2014.05.28 2014.08.15  
3 XV.1.58 Сумын төвийн шинэчлэл төсөл /Сумын төвийн айл өрх, албан байгууллагыг цэвэр, бохир ус, дулаанд холбох, цэвэрлэх байгууламж барих/ Дорнод, Баян-Уул         5,000,000.0 БХБ-ын сайд  5,000,000.0  "Монгол дайван" ХХК НТШ 2014.03.28 2014.03.31
2014.05.29
2014.04.01
2014.05.30
2014.08.01   2 удаа нээлттэй тендер шалгаруулалт зохион байгуулсан. Шаардлага хангасан тендер ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулах тухай уламжилсан. Ажлын гүйцэтгэл 30 хувь.
4 XVII.1.2.2.32 5 дугаар сургуулийн их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/            334,500.0 БШУ-ны сайд    297,705.0  "ЦОДММ" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.04.01 2014.04.02 2014.05.13 2014.08.20  
5 XVII.1.2.2.33 5 дугаар цэцэрлэгийн их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/             75,500.0 БШУ-ны сайд      70,690.8   "Талын сүлд" ХХК  ХА 2014.03.27 2014.04.01   2014.05.13 2014.08.06  
6   Сургуулийн гадна шугам сүлжээний ажил /Дорнод, Хэрлэн, Хан-Уул цогцолбор сургууль/            250,000.0 БШУ-ны сайд     250,000.0   НТШ 2014.07.21         ХАА- зохион байгуулахгүй. Концессийн гэрээгэр гүйцэтгүүлсэн
7   Цэцэрлэгийн гадна шугамын их засвар /Дорнод, Хэрлэн сум, 14 дүгээр цэцэрлэг/             67,000.0 БШУ-ны сайд       56,580.5 "Дорнод нийтийн аж ахуй" ХХК ХА 2014.10.01     2014.10.10 2014.11.14  
8 XIX.2.1.21 Спорт, эрүүл мэндийн чийрэгжүүлэлтийн төв /Дорнод, Хэрлэн сум, 9 дүгээр баг/            150,000.0 ССАЖ-ын сайд     141,707.4  "Сүхжин" ХХК  НТШ 2014.03.27 2014.08.05 2014.08.06 2014.09.30   Санхүүжилт татагдсан тул ажил гүйцэтгээгүй.
9   Соёлын төвийн барилгын засвар /Дорнод аймаг, Халхгол сум/            147,000.0 ССАЖ-ын сайд    139,827.8  "Их говийн тэнгэр" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.04.01 2014.04.02 2014.05.13 2014.07.22  
10   Ялалт музейн барилгын засвар /Дорнод аймаг, Халхгол сум/             80,000.0 ССАЖ-ын сайд      72,017.6  "Суурин тал" ХХК ХА 2014.03.27 2014.04.01   2014.05.13 2014.07.25  
11   Нийтийн бие тамирын талбайн их засвар /Дорнод аймаг, Хэрлэн сум/            200,000.0 ССАЖ-ын сайд    177,501.0  "Бүжнар" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.04.01
2014.05.26
2014.04.02
2014.05.27
2014.07.28 2014.10.31  
12   Нийтийн бие тамирын талбайн их засвар /Дорнод аймаг, Булган сум/             30,000.0 ССАЖ-ын сайд       29,300.0 "МЗА" ХХК ХА 2014.03.27
2014.04.02
2014.04.01
2014.04.09
  2014.05.08 2014.06.20  
13 XXI.1.7 Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуй, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах /Дорнод/            360,050.0 ҮХАА-н сайд     360,050.0 "Чандмань тал" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.03.27 2014.03.28 2014.05.13 2014.09.15  
14   Дорнод аймгийн Эрээний нуруунд төвлөрүүлэн шилмүүст модоор ойжуулах ажил            125,100.0 БОНХ-ийн сайд    124,885.5  "Эрдэс мөнгөн чулуу" ХХК болон "Цахим хийц" ХХК-ний түншлэл НТШ 2014.03.27 2014.04.01 2014.04.02 2014.05.08 2014.11.10  
15 XXV.2.3.13 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн төв корпусын барилгын дээвэр, сантехник, агааржуулалтын системийн засвар /Дорнод, Чойбалсан/            290,000.0 ЭМ-ын сайд    289,993.8  "Чандмань тал" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.04.01 2014.04.02 2014.05.13 2014.10.27  
16 XXV.2.3.14 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасгийн гадна шугам хоолойн их завсар /Дорнод, Чойбалсан/            140,000.0 ЭМ-ын сайд    128,628.4  "ИГ" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.04.01 2014.04.02 2014.05.27 2014.10.06  
17 XXV.2.3.15 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар /Дорнод, Чойбалсан/            109,800.0 ЭМ-ын сайд      98,380.0  "ЦОДММ" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.04.01 2014.04.02 2014.05.27 2014.08.27  
18 XXV.2.3.37 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар /Дорнод, Дашбалбар/             40,000.0 ЭМ-ын сайд      36,625.5  "Элтрүүд" ХХК ХА 2014.03.27 2014.04.01   2014.05.13 2014.06.06  
19 XXII.1.2.5 Политехникийн коллежийн дотуур байрны засвар /Дорнод, Хэрлэн сум/            228,000.0 Хөдөлмөрийн сайд    205,200.0  "Дорнын пирамид" ХХК НТШ 2014.03.27 2014.03.27 2014.03.28 2014.05.09 2014.08.23  
20 XXVI.1.32 Буйр нуурын жуулчны бааз руу 4 км 15кВт-ын ЦДАШ татах /Дорнод/             80,000.0 Эрчим хүчний сайд       79,532.0 "ДБЭХС" ТӨХК ХА 2014.04.25 2014.06.02   2014.07.04 2014.07.25  
21 XXII.1.2.7 Сумдын төвлөрсөн дулаан хангамж /Дорнод, Дашбалбар/            150,000.0 Эрчим хүчний сайд     НТШ 2014.04.25         Тендер зохион байгуулахгүй
22 XXII.1.2.8 Сумдын төвлөрсөн дулаан хангамж /Дорнод, Чойбалсан/            150,000.0 Эрчим хүчний сайд     НТШ 2014.04.25         Тендер зохион байгуулахгүй
    Дүн         8,791,950.0     8,331,116.6                
ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР
Бараа
1 I.2 Аймгийн ЗДТГ-ын хэрэгцээнд авто машин           160,000.0       160,000.0  "Таван богд" ХХК НТШ 2014.02.06 2014.02.12 2014.02.13 2014.04.18 2014.04.30 Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулсан
2 II.7 Хөдөөгийн зарим багуудыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /Баяндун/            30,000.0   Баяндун ЗДТГ       29,900.0  "ЭМБД" ХХК ХА       2014.04.25 2014.07.18 Эрх шилжүүлсэн
3 II.9 Аймгийн Гадаадын иргэн харъяатын албаны орон сууц худалдан авах            65,000.0         65,000.0  "Ган октаэдр" ХХК НТШ 2014.02.21 2014.02.25 2014.02.26 2014.06.14 2014.06.30 Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн
4 IY.1 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд авто машин           120,000.0   Аймгийн ИТХ     120,000.0  "Моннис" ХХК НТШ 2014.02.25 2014.02.27 2014.02.28 2014.04.18 2014.04.30 Эрх шилжүүлсэн
5 IY.2 Хөдөлгөөнт эргүүлийн авто машин /Цагдаагийн газар/            75,000.0         73,500.0   "Монгол Хьюндай Автомотив" ХХК  НТШ 2014.02.21 2014.03.17 2014.03.18 2014.05.28 2014.05.29  
6 IY.3 Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албанд авто машин            25,000.0   ХААА       25,000.0  "Ням сүлд" ХХК ХА 2014.02.24 2014.02.24   2014.02.24 2014.04.30 Эрх шилжүүлсэн
7 IY.4 Аймгийн өмчийн албанд авто машин            25,000.0   ОНӨА       25,000.0  Иргэн М.Баяртогтох ХА 2014.02.21 2014.02.21   2014.02.24 2014.04.18 Эрх шилжүүлсэн
8 IY.5 Сумын ЗДТГ-т авто машин /Баянтүмэн/            30,000.0   Баянтүмэн ЗДТГ      ХА           Эрх шилжүүлсэн. Хуулийн дагуу шууд гэрээ байгуулахаар судалж байна
9 IY.6 Багийн эмчийн байрны тохижилт, тоног төхөөрөмж /Баяндун, Яргай баг/              7,000.0   Баяндун ЗДТГ         6,938.6  "Нутгийн хөх чулуу" бүлэг ОНО       2014.06.04 2014.08.14 Эрх шилжүүлсэн
10 IY.8 Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст дугаарлалтын автомат машин авах              6,000.0   Улсын бүртгэлийн хэлтэс         6,000.0  "Уран аяа" ХХК ШХА         2014.06.17 Эрх шиүжлүүлсэн. Шууд худалдан авсан
11 IY.9 Аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны Гистологийн лабораторын тоног төхөөөмж            12,500.0   ШШАлба       12,485.0  "Булнай эрдэнэ" ХХК ХА 2014.03.25 2014.03.26   2014.05.26 2014.06.30 Эрх шилжүүлсэн
12 IY.10 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн төвийн тохижилт, тоног төхөөрөмж /БОЭТөв/            20,000.0   БОЭТ       19,905.0  "Ган тэлмэн" ХХК ХА       2014.04.18 2014.06.20 Эрх шилжүүлсэн
13 IY.11 Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж шинээр суурилуулах /Хэрлэн, 8-р баг/            20,000.0         20,000.0  "Эх орон цэвэр байгаль" ХХК ХА 2014.02.21 2014.05.16   2014.06.26   Оролцогч санал ирүүлээгүй тул шууд гэрээ байгуулах тухай уламжилсан. Комисст хүлээлгэн өгөх шатанд явж байна.
14 IY.12 Сургуулийн дотуур байрны уурын зуухны насос шинэчлэх /Цагаан-овоо/              9,000.0   Цагаан-Овоо ЗДТГ         9,000.0  "Дорнод галуут" хоршоо ШХА       2014.05.08 2014.10.01 Эрх шилжүүлсэн
15 Y.3 Хэрлэн сумаас Халхгол сум хүртэлх авто замыг тэмдэгжүүлэх            30,000.0            26,977.0  "Талын хүлэг" ХХК ХА 2014.02.21 2014.04.03   2014.05.13 2014.07.29  
    Дүн            634,500.0       599,705.6                
Ажил
16 I.3 Хөх нуур багийн төвийн барилга /Чойбалсан сум/            30,000.0   Чойбалсан ЗДТГ       29,800.0  "Наран босго" ХХК ХА 2014.04.07     2014.04.11 2014.08.31 Эрх шилжүүлсэн
17 II.2 Цэцэрлэгийн барилга, 30 хүүхдийн /Баян-уул, Эрээн баг/            45,000.0   Баян-Уул ЗДТГ       44,995.7  "Сүхжин" ХХК ХА 2014.03.27     2014.05.07 2014.07.02 Эрх шилжүүлсэн
18 II.3 Сумын ЗДТГ-ын барилгын өргөтгөл /Гурванзагал/            75,000.0   Гурванзагал ЗДТГ       74,913.2  "Хөх их хайрхан" ХХК ХА 2014.01.13     2014.05.02 2014.08.10 Эрх шиүжлүүлсэн
19 II.4 Багийн ажлын албаны барилга /Хэрлэн, 10-р баг/           130,000.0        НТШ 2014.02.21         Хөрөнгө татагдсан тул зохион байгуулахгүй
20 II.5 Багийн төвийн барилга /Гурванзагал/            25,000.0   Гурванзагал ЗДТГ       24,849.8  "Ланцамхаг" ХХК ХА 2014.01.13     2014.04.17 2014.07.15 Эрх шилжүүлсэн
21 II.6 Иргэд, олон нийтийн хөгжлийн төвийн барилга /Цагаан-овоо, 1-р баг/            43,300.0         43,300.0  "Талын сүлд" ХХК ХА 2014.02.21 2014.03.27   2014.04.23 2014.06.19  
22 III.1 Аймгийн өвсний нөөцийн агуулахын барилгын засвар /ҮХААГазар/            25,000.0         22,004.7  "Бүжнар" ХХК ХА 2014.02.21 2014.03.27   2014.04.23 2014.08.10 Ажил гүйцэтгэж дууссан.
23 III.2 Сумын ЗДТГ-ын барилгын дээврийн засвар /Булган/            48,000.0   Булган ЗДТГ       44,027.9  "Мөнх мандах жигүүр" ХХК ХА 2014.02.28     2014.04.08 2014.05.30 Эрх шилжүүлсэн
24 III.3 Сумын ЗДТГ-ын халаалтын тогооны засвар /Сэргэлэн/            10,000.0   Сэргэлэн ЗДТГ       10,000.0  "Элтрүүд" ХХК ШХА       2014.04.15 2014.05.01 Эрх шилжүүлсэн
25 III.4 Багийн төвийн байрны засвар /Чойбалсан сум, Сүмбэр баг/            15,000.0   Чойбалсан ЗДТГ       15,000.0  Бат-Очир ахлагчтай бүлэг ОНО 2014.04.07     2014.04.28 2014.06.14 Эрх шилжүүлсэн
26 III.5 Халхын голын ялалтын 75 жилийн ойтой холбогдуулан хөшөө дурсгалыг сэргээн засварлах            20,000.0   Халхгол ЗДТГ       20,000.0  Т.Цагаанцоож, О.Даваа, Э.Энхболор ахлагчтай бүлгүүд ОНО 2014.07.04       2014.08.25 Эрх шилжүүлсэн
27 III.6 Аймгийн Залуучууд хөгжлийн төвийн байрны засвар /ХГБХХэлтэс/            30,000.0   ХГБХ Хэлтэс       28,000.0  "Дорнын ундаргат эрдэнэ" ХХК ХА 2014.03.18 2014.03.25   2014.04.03 2014.05.06 Эрх шилжүүлсэн
28 III.7 Орон нутгийн өмчийн байгууллагын байрны засвар /"Чойбалсан хөгжил" ОНӨҮГазар/            20,000.0   Чойбалсан хөгжил ОНӨҮГ       20,000.0  "Жорон" ХХК ХА 2014.03.25 2014.03.31 2014.03.31 2014.04.23 2014.07.30 Эрх шилжүүлсэн
29 III.8 Ялалт музейн барилгын их засвар, тохижилт /Халхгол/            50,000.0   Халхгол ЗДТГ       49,944.7  "ДОБЧ" ХХК ХА 2014.02.17     2014.06.02 2014.08.01 Эрх шилжүүлсэн
30 IY.7 Татвар төлөгчдийн сэтгэл ханамжийн төвийн тохижилт /Татварын хэлтэс/            27,700.0   Татварын хэлтэс       27,700.0  "ЦОДММ" ХХК ХА 2014.04.09     2014.04.09 2014.05.21 Эрх шилжүүлсэн
31 Y.1 Аймгийн төвийн авто замын засвар, өргөтгөл           189,836.8         74,148.0  "Чандмань тал" ХХК НТШ 2014.02.21 2014.05.15 2014.05.16 2014.07.07 2014.09.20 1.2-р багцад гүйцэтгэгч шалгарч, гэрээ байгуулсан
     81,000.0  "Авто агро" ХХК НТШ 2014.02.22 2014.07.01 2014.07.02 2014.08.20 2014.09.30 3-р багцад шалгарч, гэрээ байгуулсан.
32 Y.2 Авто замын болон явган замын хөдөлгөөнийг зохицуулах гэрлэн дохио, хурд сааруулагч, тэмдэг, тэмдэглэгээ суурилуулах /Хэрлэн/            30,000.0        ХА 2014.02.21         Хөрөнгө татагдсан тул зохион байгуулахгүй
    Дүн            813,836.8       609,684.1                
    БҮГД         1,448,336.8     1,189,568.2                
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР
Бараа
1 I.18 Малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх /Халхгол/               150,000.0          149,605.8  "Дорнод туг" ХХК болон "Дорнод худалдаа" ХК-ийн түншлэл НТШ 2014.02.21 2014.04.04 2014.04.07 2014.05.30   1-р багцыг нийлүүлж дууссан. 2, 3-р багц гэрээ цуцалсан
2 I.19 Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /Цагаан-овоо/                  21,000.0   Цагаан-Овоо ЗДТГ          20,983.1  "Түмэн хувь" ХХК ХА 2014.02.24     2014.05.09 2014.05.23 Эрх шилжүүлсэн
3 III.1 Болзошгүй аюулаас сэргийлэх зорилгоор шаардлагатай техник хэрэгслийг шинэчилж, гал унтраах болон аврах тусгай зориулалтын автомашин худалдан авах /ОБХэлтэс/               260,000.0          253,000.0  "Дорнод худалдаа" ХК НТШ 2014.02.21 2014.02.25 2014.02.26 2014.05.12 2014.07.30  
4 III.2 Уламжлалт анагаах ухааны эмнэлэгт тоног төхөөрөмж                  20,000.0   УАУ эмнэлэг          19,900.0  "Ган тэлмэн" ХХК ХА 2014.03.22 2014.04.19   2014.04.29 2014.05.21 Эрх шилжүүлсэн
5 III.3 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, халдварыг хязгаарлах вирус судлалын лаборатори байгуулж, тохижуулах /БОЭТөв/                    5,000.0   БОЭТөв             5,000.0  "Жорон" ХХК ШХА         2014.04.15 Эрх шилжүүлсэн. Шууд худалдан авсан.
6 III.4 Явуулын рентгэн аппаратыг засварлах /ЭМГазар/                  15,000.0   ЭМГазар          15,000.0  "Их халх нөмрөг" ХХК ХА 2014.03.31 2014.04.18   2014.06.26 2014.07.22  
7 III.6 Түрэгч ковш худалдан авах /Чулуунхороот/                  75,000.0            69,000.0  "Санхэрлэн" ХХК НТШ 2014.02.21 2014.04.14 2014.04.15 2014.05.30 2014.07.22  
    Дүн            546,000.0       532,488.9                
Ажил
8 I.1 Чойбалсан хотод шинээр авто зам тавих /Хэрлэн, 4,10-р баг/        1,200,000.0     1,172,633.8  "Нэйшнл девелопер" ХХК НТШ 2014.02.21 2014.05.26 2014.05.26 2014.07.28   Гэрээ байгуулсан. Замын далан хийгдсэн. Гэрээ сунгасан
9 I.2 Авто замын уулзваруудыг шинэчлэн өргөтгөх, шинээр авто зам тавих, нийтийн орон сууцны хорооллын авто зам, зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /Хэрлэн/        1,000,000.0       594,240.5   "Авто агро" ХХК болон "Чандмань тал түншлэл"  НТШ 2014.04.14 2014.04.15 2014.05.29 2014.10.17 Багц 1, 2 гэрээ байгуулсан
     98,209.6   "ЗЗБ" ХХК  НТШ 2014.05.26 2014.05.26 2014.07.09 2014.11.04  
   158,731.1   "Эн Эн Ти Эй" ХХК  НТШ 2014.05.26 2014.05.26 2014.07.09   Гэрээ байгуулсан. Гэрээ сунгасан.
   136,008.3   "Авто агро" ХХК  НТШ 2014.07.01 2014.07.01 2014.07.14 2014.07.25 5-р багцад Шууд гэрээ байгуулсан
10 I.3 Чойбалсан хотын төвд ногоон байгууламж бүхий явган хүний болон дугуйн зам тавих /Хэрлэн/           300,000.0       244,327.6   "ЦОДММ" ХХК  НТШ 2014.02.20 2014.05.26 2014.05.26 2014.07.28   Комисст хүлээлгэн өгөх шатанд явж байна.
11 I.5 Чойбалсан хотын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх           255,000.0         79,374.2  "МЗА" ХХК НТШ 2014.02.21 2014.04.03 2014.04.04 2014.06.02 2014.09.29 2, 3-р багцад шалгарч, гэрээ байгуулсан
   112,300.0  "Гэрэл сэтгэмж" ОНӨҮГ НТШ 2014.06.27 2014.06.27 2014.07.10 2014.09.25 1, 4-р багцад шаардагад нийцсэн тендер ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан
     55,000.0  "Хайрт бүрд" ХХК НТШ 2014.06.27 2014.06.27 2014.07.10 2014.09.15 5-р багцад шаардагад нийцсэн тендер ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан
12 I.6 Ивээл хорооллын цахилгаан дамжуулах шугамын дэд станцын өргөтгөл /Хэрлэн, 6- баг/           200,000.0       190,000.0  "ДОРСҮХЭ" ХХК НТШ 2014.02.22 2014.04.03 2014.04.04 2014.07.16 2014.10.31 Шаардагад нийцсэн тендер ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулсан.
13 I.7 Гэр хорооллын гудамжуудад ЦДАШ, дэд станц барих /Хэрлэн, 1-р баг, Мах комбинатын хойд талд/           115,000.0       114,399.6  "Техникийн цогц шийдэл" ХХК НТШ 2014.02.23 2014.04.03 2014.04.04 2014.07.07 2014.09.17  
14 I.8 Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Гурванзагал/            20,000.0         19,660.5  "МЗА" ХХК ХА 2014.02.24 2014.04.03   2014.05.13 2014.08.09  
15 I.9 Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Сэргэлэн/            50,000.0         49,450.7  "Техникийн цогц шийдэл" ХХК ХА 2014.02.25 2014.04.03   2014.05.13 2014.08.04  
16 I.10 Сумын төвийн ЦДАШ, дэд станцын өргөтгөл /Баянтүмэн/            50,000.0         49,402.5  "Техникийн цогц шийдэл" ХХК ХА 2014.02.26 2014.04.03   2014.05.13 2014.06.26  
17 I.11 Ялалт хорооллын хойд эгнээнд цахилгаан дамжуулах кабель шугам татах /Хэрлэн, 10-р баг/            15,000.0         14,948.3  "Техникийн цогц шийдэл" ХХК ХА 2014.02.27 2014.04.03   2014.05.13 2014.07.25  
18 I.12 Ивээл хороололд цэвэр усны шугам татах /Хэрлэн, 6-р баг/            10,000.0         10,000.0  "Дорнод нийтийн аж ахуй" ХХК ШХА 2014.02.21     2014.06.13 2014.07.02 Хуулийн дагуу шууд худалдан авахаар захиалгчид уламжилсан
19 I.13 Халуун усны барилга барих /Дашбалбар/            75,000.0   Дашбалбар       75,000.0  "ДБСД" ХХК ХА   2014.06.17 2014.06.17 2014.08.14   Гэрээ байгуулсан. Хөрөнгө татагдсан тул гэрээ сунгасан
20 I.14 Халуун усны барилга барих /Баянтүмэн/            50,000.0   Баянтүмэн ЗДТГ       49,579.4  "Талын сүлд" ХХК ХА 2014.03.27     2014.05.16 2014.07.06 Эрх шилжүүлсэн
21 I.15 Түүхийн дурсгалт хөшөөг засварлан цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /Цагаан-овоо/            15,600.0   Цагаан-Овоо ЗДТГ       15,595.0  "Азийн бүргэд" ХХК ХА 2014.02.24     2014.05.09 2014.07.01 Эрх шилжүүлсэн
22 I.16 Ц.Дамдинсүрэн, Жамъянгүн нарын төрсөн газрыг тохижуулах /Матад, Баянтүмэн/            10,000.0         10,000.0    ШХА           Хуулийн дагуу шууд худалдан авахаар захиалгчид уламжилсан
23 I.20 Сумын төвийн айл өрхийг нэг загвараар хашаажуулах /Хөлөнбуйр/            45,000.0   Хөлөнбуйр ЗДТГ       45,000.0   "Дорнын их дөл" ХХК ХА 2014.03.05     2014.05.29 2014.09.01 Эрх шиүжлүүлсэн
24 II.1 Дулааны шугамын 1-р магистралын төгсгөлийн 11 худгаас Худаг №1141 цэг хүртэл шугамыг Ф377 мм-ийн шугам хоолойн өргөтгөл /Хэрлэн, 7-р баг, 35-р байрнаас "Ийст палас" төв хүртэл/           275,000.0       257,743.3  "ИБЧ" ХХК НТШ 2014.02.21 2014.03.20 2014.03.21 2014.07.08 2014.09.22  
25 II.2 Чойбалсан хотын цэвэр усны төмөр шүүх байгууламжийн шүүлтүүрийн элсийг шинэчлэх, цэвэр усны төв шугамыг угаах /Дорнод НАА ХХК/            92,000.0         91,780.0  "Дорнод нийтийн аж ахуй" ХХК НТШ 2014.02.21 2014.03.20 2014.03.21 2014.07.08 2014.09.30  
26 II.3 Хэрлэн сумаас Матад сум чиглэлийн Арцайдамын 2.5 км авто замын засвар /Матад/            75,000.0         75,000.0  "Авто агро" ХХК ХА 2014.02.21 2014.03.27   2014.04.23 2014.06.05  
27 II.4 Улзын голын "Тээгийн булан"-ийн гүүрийн засвар /Баяндун/            40,000.0   Баяндун ЗДТГ       40,000.0  "Дун эрдэнэ" ХХК ХА 2014.03.21       2014.11.08 Эрх шилжүүлсэн
28 II.5 Сумын төвийн гудамж талбай, цэцэрлэгт хүрээлэнг тохижуулах /Чойбалсан/            75,000.0         72,049.0  "Баянлуу" ХХК ХА 2014.02.21 2014.06.19   2014.07.21 2014.10.27  
29 II.6 Ахмад настны чөлөөт цагийн төвийн болон асрамжийн газрын байрны засвар, тохижилт /Хэрлэн/            30,000.0   Халамж, үйлчилгээний хэлтэс       30,000.0  "Бүжнар" ХХК, "ИГ" ХХК, "Бурхдайн тал" ХХК ХА         2014.06.26 Эрх шилжүүлсэн. Ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн
30 II.7 Сумын төвийн ЦДАШ-ын шонг шинэчлэн солих /Баян-уул/            30,000.0   Баян-Уул ЗДТГ      ХА           Хөрөнгө татагдсан тул зохион байгуулахгүй
31 II.8 Цэцэрлэгийн барилгын дотор сантехникийн засвар /Хэрлэн, 8-р баг, 5-р цэцэрлэг/            30,000.0         26,985.0  "Сүхжин" ХХК ХА 2014.02.21 2014.03.27   2014.05.13 2014.06.20  
32 II.9 Цэцэрлэгийн халаалтын тогооны засвар /Чойбалсан/            19,000.0   Чойбалсан ЗДТГ       19,000.0  "Хайрт бүрд" ХХК ХА         2014.03.07 Эрх шилжүүлсэн
33 II.10 Сургуулийн халаалтын тогооны засвар /Сэргэлэн/              6,000.0   Сэргэлэн ЗДТГ         5,307.0  "ИГ" ХХК ШХА       2014.05.13 2014.02.11 Эрх шилжүүлсэн
34 II.13 Соёлын төвийн дээврийн засвар /Хөлөнбуйр/            20,000.0   Хөлөнбуйр ЗДТГ    "Дорнын оч" ХХК ХА 2014.04.02 2014.04.03   2014.04.23 2014.07.02 Эрх шилжүүлсэн
35 II.14 Хэрлэн голын модон гүүрний засвар /Хэрлэн/            71,283.3                     
36 III.5 Сумын эрүүл мэндийн төвийн ариутгалын татуурга /Сэргэлэн/              2,500.0   Сэргэлэн ЗДТГ             2,500.0  "Бэхун" ХХК ШХА         2014.04.21 Эрх шилжүүлсэн
    Дүн         4,176,383.3     3,914,225.5                
Үйлчилгээ
37   "Төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв боловсруулах зардал”-аас санхүүжих “Аймгийн төвийн болон сумдын авто замыг хатуу хучилттай болгох зураг, төсөв боловсруулах /Хэрлэн, Баянтүмэн, Чойбалсан/” ажил             90,000.0         89,089.4 "ХЗТ-Автозам"
ЗҮ-2014/01
ЗҮ 2013.09.24 2014.02.05 2014.02.05 2014.04.22 2014.07.30  
38 I.17 Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах /Хөлөнбуйр/             10,000.0  Хөлөнбуйр ЗДТГ      ЗҮ       2014.05.01 2014.11.30 Эрх шилжүүлсэн
39 I.4 БОЭТ-ийн хүүхдийн эмнэлгийн барилгын зураг төсөл боловсруулах /Дорнод/            40,000.0        ЗҮ 2013.11.17 2013.11.20 2013.11.20     Шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй тул ажлын даалгаварт өөрчлөлт оруулж байна.
40 I.5 Аймгийн төвийн авто замын зураг төсөл /Дорнод/            50,000.0        ЗҮ 2013.11.17 2013.11.20 2013.11.20     Шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүй тул ажлын даалгаварт өөрчлөлт оруулж байна.
    Дүн            190,000.0         89,089.4                
    БҮГД         4,912,383.3     4,535,803.8                
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ ЗАРДЛААР
Бараа
1 15 Байгаль хамгаалагчдын ажлын хэрэгцээнд JPS, унаа, дуран авах            15,000.0  Байгаль орчны газар      14,500.0  "Дорнод туг" ХХК ХА 2014.03.24 2014 2014.05.28 2014.05.27 2014.07.01 Эрх шилжүүлсэн
    Дүн             15,000.0         14,500.0                
Ажил
2 1 Чойбалсан хотын "Найрамдал парк"-д цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах           250,000.0        224,239.2 "Талын сүлд" ХХК НТШ 2014.02.21 2014.07.01 2014.07.01 2014.09.01 2014.11.13  
3 2 Эрээний нуруунд ойжуулалт хийх /Баян-уул, Баяндун сум/           173,750.0        173,742.9 Багц 1: "Бавж барс" ХХК
"Өвөр эрээн" ХХК
Багц 2: "Эрх цагаан овоо" ХХК "Хөсөө" түншлэл
НТШ 2014.02.21 2014.03.27 2014.03.27 2014.05.08 2014.10.11  
4 3 Баяндун суманд шинээр мод үржүүлгийн газар байгуулах            17,500.0  Байгаль орчны газар       16,995.0 "Үлийн даваа" Нөхөрлөл ХА 2014.03.22 2014.03.28 2014.3.29. 2014.04.30 2014.10.06 Эрх шилжүүлсэн
5 5 Хэрлэн сумын 3-р багт байгуулагдаж буй "Монгол дайчдын хөшөө"-ний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламжийн ажлыг үргэлжлүүлэх            70,500.0          35,000.0  "АСБЭ" ХХК  ХА 2014.02.21 2014.05.26   2014.07.07 2014.08.14 1-р багцад шалгарчсан. Хүлээлгэн өгөх шатанд яваа
      2014.02.21 2014.05.26       2-р багцад санал ирээгүй тул шууд гэрээ байгуулах тухай уламжилсан
6 6 Улсын хилийн дагуу ой хээрийн түймрээс хамгаалах шороон зурвас татах /Баян-уул, Баяндун, Дашбалбар, Чулуунхороот/            46,000.0  Байгаль орчны газар       46,000.0 Хилийн цэргийн 0275-р анги ХА 2014.03.24 2014.04.11 2014.04.12 2014.05.30 2014.11.01 Эрх шилжүүлсэн
7 8 Булаг шандны эхийг хамгаалж, мод бут тарьж хашаажуулах            25,000.0  Байгаль орчны газар       24,573.0 "Чойхон уул" "ДББ" "Дорнын цэлмэг" ХА 2014.03.22 2014.03.28 2014.03.28 2014.04.25 2014.10.31 Эрх шилжүүлсэн
8 9 Хөрсний эвдрэлээс хамгаалах суваг шуудуу татаж, цөөрөм байгуулах /Хэрлэн/            95,000.0        НТШ 2014.02.21          
    Дүн            677,750.0       520,550.1                
Үйлчилгээ
9 7 Чойбалсан хотын хэмжээнд ногоон байгууламжийн өвчин, хортон шавжийн судалгаа, устгал хийх            10,000.0  Байгаль орчны газар         8,995.0 Гео экологийн хүрээлэн ЗҮ 2014.03.24   2014.03.31 2014.04.30 2014.11.15 Эрх шилжүүлсэн
    Дүн             10,000.0           8,995.0                
    БҮГД            702,750.0